Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

MENU

Rekrutacja do klasy I,
oddziału przedszkolnego,
punktu przedszkolnego 2015

Strona główna

Szkoła w obiektywie

Program szkoły

Dokumenty Szkoły

Kadra

Uczniowie

Samorząd szkolny

Organizacja roku szkolnego

Patron szkoły

Nasza miejscowość

Klasy 0 

Punkt przedszkolny

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

Publikacje nauczycieli

Linki

Realizowane programy i projekty

Archiwum

Absolwenci

Pisali o nas

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROK 2015

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 


Misja

 

“ Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”

                                                                                                                                                                 Seneka Młodszy

 

Chodzi nam o to, żeby najpotrzebniejszych rzeczy nauczyć porządnie i wyrobić w wychowanku prawy charakter”

 

Celem pracy edukacyjnej w naszej szkole jest:

-         nauczenie uczenia się

-         wspomaganie rozwoju dziecka jako osoby

-         stworzenie równych szans startu życiowego dzieciom z różnych środowisk

-         rozwijanie poczucia solidarności i chęci pomagania sobie nawzajem

-         rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności.

 Wizja

 

      Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu Zdroju jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą możliwie największą liczbę uczniów do dalszej nauki.

Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

Uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej
i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.

Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna  kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Rodzice są współautorami życia szkoły.

Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

  Charakterystyka ( wizja ) wychowanka

 Wychowaniem w naszej szkole obejmujemy dwie grupy wiekowe: dzieci  7-9 letnie oraz 10-13 letnie.

 Absolwent naszej szkoły:

- rozumie, co dzieje się w nim samym w związku z tym, że się zmienia, dorośleje, wyrasta

-analizuje swoje emocje, sposób myślenia i zachowania,

-potrafi przewidywać własne reakcje i panować nad nimi

-rozumie, że może się rozwijać i że może mieć na to wpływ

-akceptuje swoje doświadczenia i samego siebie

-analizuje swoje mocne i słabe strony

-wie, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu

-przestrzega zasad higienicznego trybu życia

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą

-dba o swoje zdrowie i estetyczny wygląd

-nie naraża innych na niebezpieczeństwo

-potrafi wybrać zajęcia pozalekcyjne, lekturę, towarzystwo kolegów, metodę pracy, rodzaj rozrywki, sposób spędzania wolnego czasu

-wyraziście nazywa, odróżnia i ocenia postawy pożądane i niepożądane

-potrafi wskazać wzorce osobowe godne naśladowania

-wypełnia swoje obowiązki z przekonaniem o ich zasadności

-postępuje zgodnie z wartościami ( zachowuje się etycznie )

-wybiera i odróżnia to, co dobre, od tego, co jest złe

-potrafi wyrażać swoje potrzeby, a jednocześnie zachowywać się asertywnie

-rozumie sens i znaczenie reguł postępowania, szanuje ustalone reguły

-wychodzi naprzeciw ludziom potrzebującym wsparcia

-potrafi docenić i szanować pracę i poświęcenie innych osób

-ma klarowny obraz siebie jako członka społeczności, rodziny, szkoły

-rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu i narodu

-zna miejsca pamięci narodowej w swojej miejscowości i w regionie

-potrafi godnie zachować się w tych miejscach, a także w miejscach kultu religijnego

-umie bezkolizyjnie funkcjonować w grupie i doceniać pomoc wzajemną

-potrafi uczestniczyć w pracy zespołowej

-potrafi współdziałać i współzawodniczyć 

-respektuje szkolne regulaminy i zasady współżycia, dotrzymuje terminów i umów

-rozwija swoje hobby

-pracuje nad przezwyciężaniem własnych wad i słabości

-dba o środowisko przyrodnicze

Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, personalistyczny i indywidualny:

·        integralny – obejmuje wszystkie sfery  osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną

·        personalistyczny stawia w centrum osobę uczni

·        indywidualny tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne dziecka

 

Dewizą moralno – obywatelskiego wychowania jest przesłanie :

      BÓG, HONOR, OJCZYZNA 

 Wychowując, kierujemy się takimi wartościami, jak:

·        prawda

·        dobro

·        piękno

·        miłość

 Wychowujemy do

·        bycia uczciwym

·        współdziałania z innymi

·        działania dla innych

 

  Sens , istota wychowania w naszej szkole

  Nauczyciele w swej pracy wychowawczej zmierzają do tego, aby dziecko:

·         rozwijało się w pełnym zakresie aspektów  kształtowania się człowieka ( rozwój fizyczny, zmysłowy, intelektualny, emocjonalno – osobowy, estetyczny, kulturowy, społeczny, moralny i duchowy )

·        rozwijało w sobie dociekliwości poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie wartości

·        miało  świadomość życiowej użyteczności edukacji na szczeblu podstawowym

·        było samodzielne i odpowiedzialne za siebie i innych

·        umiało godzić dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną
z wolnością innych

·        poszukiwało, odkrywało i dążyło na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych

·        miało szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego.

·        przygotowało się do życia w rodzinie, w gminie i w państwie

·        poznało dziedzictwo kulturowe    

·        ukształtowało postawy patriotyczne

·        rozpoznawało wartości moralne

·        dokonywało wyborów i hierarchizacji wartości

·        potrafiło wyrażać swoje potrzeby, a jednocześnie zachowywać się asertywnie